Facebook Twitter Google+

2018. évi Kodály Zoltán zenei alkotói ösztöndíj – Pályázati felhívás

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban MANK) pályázatot hirdet fiatal zeneszerzők, zenetudósok és zenekritikusok részére. A pályázat szakmai lebonyolítója a Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Filharmónia).

Az ösztöndíj célja: Az ösztöndíj célja, hogy segítséget nyújtson a tehetséges fiatalok pályakezdéséhez.

Pályázhatnak: Az 1983. január 1. után született fiatal zeneszerzők, zenetudósok és zenekritikusok, akik még nem töltötték ki a hároméves ösztöndíjas intervallumot 1.

Nem nyújthat be pályázatot felsőfokú oktatási intézménybe beiratkozott hallgató, valamint aki az ösztöndíj ideje alatt központi költségvetési forrásból egyéb ösztöndíjban (pl. PhD-ösztöndíj, az NKA alkotói támogatása stb.) vagy egyéb támogatásban részesül.

Ösztöndíjban részesülhet: évente 6 fő.

Az ösztöndíj időtartama: 12 hónap, 2018. január 1 – 2018. december 31.

Az ösztöndíj összege:

2018. január 1-től 2018. augusztus 31-ig: bruttó 100. 000 Ft/hó
2018. szeptember 1-től 2018. december 31-ig: bruttó 200. 000 Ft/hó

1 A pályázati feltételeknek megfelelő pályázók a 18. és 30. életévük között többször is beadhatják pályázatukat, de legfeljebb háromszor részesülhetnek az ösztöndíjban.

Az ösztöndíj az SZJA törvény alapján nem minősül adómentes jövedelemnek, ennek
megfelelően a hatályos jogszabályi előírások szerinti levonásokkal csökkentett összeg
kerül kifizetésre.

A pályázat nyelve: magyar.

A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok:
1. Adatlap (hiánytalanul kitöltve és aláírva),
2. Nyilatkozat (hiánytalanul kitöltve és aláírva),
3. Szakmai önéletrajz (aláírva),
4. Az egyetemi diploma másolata,
5. Az eddigi szakmai tevékenység dokumentációja, egy partitúra vagy tanulmány,
6. Részletes munkaterv (amely tartalmaz egy éves ütemtervet is).

A pályázati adatlap és nyilatkozat a pályázati felhívás része, amely letölthető a Filharmónia honlapjáról: www.filharmonia.hu, valamint a MANK honlapjáról: www.alkotomuveszet.hu.

A pályázat benyújtása:
A pályázatokat elektronikus formában és 6 darab nyomtatott példányban a Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft. (1094 Budapest, Páva u. 10-12.) címére, illetve irodájában kell benyújtani személyesen munkaidőben vagy postai úton.

Felelős munkatárs: Megyeri Tünde.
Telefon: +36 70/371-17-13, e-mail: tunde.megyeri@filharmonia.hu

Beadási határidő: 2018. február 5.
A postai úton benyújtott pályázatoknak eddig az időpontig be kell érkeznie.

Az elbírálás határideje: a beérkezési határidőtől számított legfeljebb 40 munkanap.

Hiánypótlás:
Hiánypótlásra a pályázati beérkezési határidő előtt van lehetőség. A hiánypótlásként küldendő dokumentumokat személyesen vagy postai úton, a fent megadott címekre kell eljuttatni.

Érvénytelen a pályázat, amennyiben:
– a pályázati feltételeknek nem felel meg,
– hiányos a mellékelt dokumentáció,
– az adatlap/nyilatkozat hiányos, nincs aláírva, vagy a valóságnak nem megfelelő
adatokat tartalmaz,
– határidőn túl történik a benyújtása.

A pályázat elbírálása:
A pályázatot az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kinevezett, a Filharmónia által működtetett szakértői kuratórium bírálja el. Az ösztöndíj odaítéléséről vagy visszavonásáról a kuratórium dönt.

A kuratórium tagjai: Kovács Sándor (Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Zenetudományi Tanszék vezetője), Fekete Gyula (Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Zeneszerző Tanszék vezetője), Richter Pál (MTA Zenetudományi Intézet igazgatója), Hollós Máté (Magyar Zeneszerzők Egyesülete, elnök), Földes Imre (Magyar Zenei Tanács delegáltja), Dubrovay László (Magyar Muzsikus Fórum delegáltja).

A Filharmónia az eredményről a döntést követő 15 napon belül valamennyi pályázót írásban értesíti, és a nyertes pályázók névsorát a www.filharmonia.hu és a www.alkotomuveszet.hu honlapon közzéteszi. Az e-mailben történt értesítés írásbeli értesítésnek minősül. A döntés ellen jogorvoslatnak nincs helye, az esetleges formai
kifogásokat a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül a Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft. (1094 Budapest, Páva u. 10-12.) irodájában lehet benyújtani személyesen.

Az értékelés szempontjai:
A pályázó szakmai előélete, művészi munkássága és az ösztöndíj felhasználására megadott programterv.

Szerződéskötés:
A nyertes pályázóval a szakmai és pénzügyi lebonyolító MANK ösztöndíjszerződést köt. A szerződéskötéshez minden nyertes pályázónak csatlakoznia kell a Magyar Mecénás Programhoz (http://www.alkotomuveszet.hu/index.php/mank/magyarmecenas-program).

Az ösztöndíj kifizetése:
Az ösztöndíj folyósításáról a MANK gondoskodik az ösztöndíjszerződés mindkét fél által történő aláírását követően. Az ösztöndíj vegyes finanszírozású.

Beszámolási kötelezettség:
Az ösztöndíjasok munkatervük megvalósításáról, eredményeikről 2018. november 27- ig kötelesek írásban (tanulmány, illetve kotta és hanganyag becsatolásával együtt) beszámolni.

Az ösztöndíj visszatartható, illetve részlegesen vagy teljes összegben visszakövetelhető, amennyiben az ösztöndíjas a vállalt kötelezettségének nem vagy nem megfelelően tesz eleget.

Ösztöndíjátadó:
Az ösztöndíjas vállalja, hogy részt vesz a Filharmónia további tájékoztatása alapján megrendezésre kerülő ösztöndíjátadó rendezvényen.

Az ösztöndíj-támogatás feltüntetésének kötelezettsége:
Az ösztöndíjas az ösztöndíjjal támogatott munkáinak publikálása esetén köteles az ösztöndíj nevét és az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásának tényét feltüntetni (pl.: Az alkotó az Emberi Erőforrások Minisztériumának Kodály Zoltán ösztöndíjasa).

A pályázatbeadással kapcsolatos további információ:
Megyeri Tünde, Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft.
tunde.megyeri@filharmonia.hu; +36 70/371-1713

Budapest, 2018. január 15.

Magyar Alkotóművészeti Közhasznú  Nonprofit Kft.

Pályázati dokumentumok

A 2017. évi Kodály Zoltán ösztöndíjasok névsora

A 2016. évi Kodály Zoltán ösztöndíjasok névsora