Facebook

Új zenei pályázat kiadóknak!

music-sheet-637860_1920Pályázati kiírás

A magyarországi zeneműkiadó és kottakiadók részére a veszélyhelyzet következményeként létrejött 2020. évi veszteségeinek kompenzálására

Pályázat célja: Az 1290/2020. (VI. 5.) Korm. határozat forrásai igyekeznek enyhíteni a koronavírus világjárvány által a hazai kulturális élet szereplőinek okozott gazdasági nehézségeket. A hazai zenei élet szempontjából fontos terület a magyarországi zeneműkiadók és kottakiadók köre, akik a veszélyhelyzet következményeként létrejött 2020 évi veszteségeinek kompenzálására pályázatot nyújthatnak be a lebonyolító Filharmónia Magyarország felé. A járványhelyzetben a kottaboltok és a zeneiskolák bezárása, a fellépések elmaradása miatt a kottavásárlások mértéke drámaian visszaesett, az a tény is gazdaságilag kimutatható bevételkiesést jelentett a szektornak, hogy az elrendelt karantén és otthoni tanulás idején a kottakiadók kiadványait a zenét tanítók és tanulók beszkennelték és nyilvános online hálózatokon megosztották. Ez nemcsak a karantén idején okozott jelentős veszteségeket és jogsértést a kiadóknak, de a jövőben is elhúzódó káros hatása lesz, hiszen az ingyen megszerzett (letöltött) kottákat várhatóan sokan nem fogják megvásárolni a későbbiekben sem. Ezért a zeneműkiadók és kottakiadók egész éves becsült veszteségeik kompenzálására nyújthatnak be pályázatot.

Pályázók köre: A támogatásra magyar vállalkozó tulajdonában lévő és magyar irányítás alatt álló, többségében magyar szerzők műveit kiadó zeneműkiadók és kottakiadók pályázhatnak. A pályázat segíteni kívánja azokat a kiadókat is, amelyek a hazai zeneoktatás és zeneművészet fontos, de szűkösebb anyagi lehetőségek mellett működő szereplőinek készítenek kottakiadványokat (állami zeneoktatás, iskolai és amatőr kórusok).

Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2020. január 1 – 2021. május 31.

Pályázat elszámolásának határideje: 2021. június 30.

Rendelkezésre álló keretösszeg: nettó 100.000.000.- Ft

Igényelhető támogatás: minimum: nettó 1.000.000.- Ft maximum: nettó 75.000.000.- Ft

A támogatáshoz saját forrás nem szükséges

Támogatás jogcíme: személy jellegű kiadás, dologi kiadás, felhalmozási kiadás

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy más jogcím nem támogatott.

A pályázati benyújtásához szükséges dokumentumok (A támogatási igény benyújtásának napjától számított 90 napnál nem régebbi):

  • aláírási címpéldány (hitelesített aláírás minta)
  • létesítő okirat (nyilvántartásba vett igazoló okirat)
  • Pályázati adatlap (Pályázati adatlap_WORDPályázati adatlap_PDF)
  • Felhatalmazó levél (bank által ellenjegyezett)

Pályázat nyelve: magyar

A pályázat benyújtása: elektronikus úton (pdf formátumban) a palyazat@filharmonia.hu e-mail címre

Kapcsolattartó: Burunka Éva (Telefon: +36 70 371 1710)

Beérkezési határidő: 2020. november 2. 24:00

Az elbírálás határideje: 2020. november 16.

A pályázók a pályázatuk befogadásáról e-mailben kapnak visszaigazolást.

Hiánypótlás: Hiánypótlásra a pályázat beérkezési határidejének lejárta előtt van lehetőség, a fenti e-mail címen.

Elszámolható, nem elszámolható költségek:

Elszámolható költségek
Személyi jellegű kiadások:
Honorárium (bérszámfejtett)
Megbízási díj (bérszámfejtett)
Bér, bérjellegű kifizetések és járulékok
 
Dologi kiadások:
           Ingatlanüzemeltetés költségei
                                   Bérleti díj
                                   Közüzemi díjak, fűtőanyag
                                   Javítás, karbantartás költségei
                                   Üzemeltetés költsége
                                   Biztosítás
                                   Egyéb
           Jármű-üzemeltetés költségei
                                   Bérleti díj
                                   Üzemanyag
                                   Javítás, karbantartás költségei
                                   Parkolási, úthasználati díj
                                   Biztosítás
                                   Egyéb
           Egyéb eszközök üzemeltetésének költségei
                                   Eszközök, berendezések bérleti díja
                                   Javítás, karbantartás költségei
                                   Számítástechnikai fogyóeszközök
                                   Üzemanyag
                                   Egyéb
           Adminisztráció költségei
                                   Nyomtatvány, irodaszer
                                   Adminisztrációs szolgáltatások
                                   Jogszabályi megfelelést segítő szolgáltatások
                                   Pénzügyi szolgáltatások díja
                                   Hatósági díjak, illetékek
                                   Egyéb
           PR, marketing költségei
                                   Hirdetés, reklámköltségek
                                   PR, marketing kiadványok
                                   Arculati elemek
                                   PR, marketing szolgáltatások
                                   Egyéb
           Kommunikáció költségei
                                   Postaköltség
                                   Telefonköltség
                                   Internetköltség
                                   Honlap fenntartás, üzemeltetés költsége
                                   Belső kommunikációs kiadványok
                                   Egyéb
           Utazás, kiküldetés költségei
                                   Szállásdíj
                                   Utazási költség
                                   Személygépkocsi költségtérítés
                                   Személyszállítás
                                   Egyéb
           Szállítás költségei
                                   Fuvarozás
                                   Raktározás
                                   Logisztikai szolgáltatások
                                   Egyéb
           Munka- és védőruha, védőfelszerelés költségei
                                   Védőruházat, védőfelszerelés
                                   Munkaruha
                                   Jelmez
                                   Formaruha
                                   Javítás, karbantartás, készítés költségei
                                   Egyéb
           Egyéb beszerzések, szolgáltatások költségei
                                   Egyéb anyagok
                                   Tagdíjak
                                   Nevezési díjak
                                   Kiemelkedően közhasznú tevékenységben foglalkoztatottak költségei
                                   Egyéb anyagjellegű szolgáltatások
                                   Biztosítási díjak
                                   Reprezentáció
                                   Vállalkozói szerződés alkalmi feladatok ellátására (honorárium, tiszteletdíj számlás kifizetés)
                                   Egyéb
Immateriális javak beszerzése
                                   Szellemi termék
                                   Vagyoni értékű jogok
 

Nem elszámolható költségek
Beruházási kiadások
Ingatlanbeszerzés, -létesítés 
Gépjármű-beszerzés, készítés 
Felújítási kiadások
Ingatlanfelújítás költsége (pl.: élettartam-hosszabbítás, korszerűsítés, alapterület-változtatás, használhatóságának jellegváltása)
Gépjármű felújítás költsége (pl.: élettartam-hosszabbítás, korszerűsítés, főalkatrész-csere, használhatóságának jellegváltása)

 Vagyonszerzéshez kapcsolódó adók
Ingatlanszerzés, gépjármű-beszerzés
Vagyonadók (pl. vagyonadó, ingatlanadó, gépjárműadó)
Jogkövetkezmények
Bírságok, büntetések
Késedelmi pótlék/kamat
Kötbér
Személyi jellegű kifizetések
Ösztöndíj
Szervezet választott tisztségviselőinek fizetett tiszteletdíjak
Jutalom (természetbeni, pénzbeli)
Folyamatos vállalkozói szerződés alapján feladat ellátására felmerülő költségek
Önkéntes foglalkoztatott költségei
Adósságszolgálat teljesítése 
Hitel, kölcsön tőketörlesztése
Pénzügyi lízing tőketörlesztése
Dohányáru
Alkohol
Tárgyi eszköz

Pénzügyi kiadással nem járó ráfordítások (pl. értékcsökkenés, értékvesztés, céltartalék)

További feltétel:
Az államháztartás központi alrendszeréből igényelt, kapott egyéb költségvetési támogatásból, valamint külföldi forrásokból származó összege: 0.- (nulla forint)

Az államháztartáson belüli szervezettől, a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettől, ezen szervezetek tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdálkodó szervezettől vagy alapítói joggyakorlása alá tartozó alapítványtól, közalapítványtól igényelt és kapott egyéb támogatás összege: 0.- (nulla forint)

Érvénytelen a pályázat, amennyiben:

  • a pályázati feltételeknek nem felel meg
  • az adatlap hiányos, vagy a valóságnak nem megfelelő adatokat tartalmaz
  • határidőn túl történik a benyújtása

Elbírálás, megvalósítás és elszámolás folyamata:

Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft. kuratórium bevonásával bírálja el a pályázatokat. A pályázók a döntésről 2020. november 20-ig értesítést kapnak e-mailben a Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft.-tól, illetve a döntési lista felkerül Filharmónia Magyarország web oldalára is.

A pályázó részéről a pályázati eljárásra, a támogatási igény befogadására, az érvénytelenségi, vagy kizárási támogatási döntés meghozatalára, a támogatói okiratok kiadására, a támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozóan kifogásnak, egyéb jogorvoslatnak helye nincs.

A kiválasztott, nyertes pályázókkal a Filharmónia Magyarország támogatási szerződést köt, mely alapján a megítélt összeg 100-%-a előlegként átutalásra kerül a megadott számlaszámra.

Biztosíték:

A Pályázónak az alábbi biztosítéko(ka)t legkésőbb a támogatás folyósításáig kell a Lebonyolító rendelkezésére bocsátania:

– a Kedvezményezett számlavezető pénzintézete által ellenjegyzett a Lebonyolító javára szóló, valamennyi jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető fizetési számlájára vonatkozó, csak a Lebonyolító írásbeli hozzájárulásával visszavonható, beszedési megbízásra felhatalmazó nyilatkozata pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés legfeljebb harmincöt napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt; amennyiben a Pályázó több bankszámlával rendelkezik, egyidejűleg nyilatkozik a felhatalmazások érvényesítésének sorrendjéről tartási időszakra a Lebonyolító által vagy a jogszabályban előírt további (beszedési megbízáson felüli) biztosítékok rendelkezésre állnak (különösen de nem kizárólagosan: zálogjog, kezesség, óvadék)

Ellenőrzés:

A támogatási igény jogosságát, valamint a támogatás és a saját forrás felhasználását a Lebonyolító, a jogszabályban, támogatói szerződésben meghatározott szervek ellenőrizhetik. Az ellenőrzések lefolytatására a támogatói szerződés létrejöttét megelőzően, a támogatás igénybevétele alatt, a támogatott tevékenység befejezésekor, illetve lezárásakor, valamint a beszámoló elfogadását követő öt (5) évig kerülhet sor. A Lebonyolító köteles a pályázat nyilvántartását és őrzését biztosítani és azt a jogszabályokban, a meghatározott szervezetek, hatóságok, illetve egyéb személyek részére hozzáférhetővé tenni.

Forrást biztosítja: az Emberi Erőforrások Minisztériuma

Lebonyolító: a Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft.

A pályázati felhívás letölthető a Filharmónia Magyarország (www.filharmonia.hu) honlapjáról.

Pályázati adatlap_WORD
Pályázati adatlap_PDFAz új adatvédelmi tájékoztató ITT elérhető. A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás