Nemzeti Orgonaregiszter Programok Rólunk Érdekességek Pályázatok
en
Bérleten kívüli koncertek Dallamvivők Nemzetközi Ifjúsági Konferencia Koncertmisék Kamarakoncertek Térzene Stream koncertek (Youtube)
Szent István Filharmonikusok Non-profit KFT. vezetői (ügyvezetői) munkakörének betöltésére.

DÖNTÉS a Szent István Filhamronikusok Non-profit Korlátolt Felelőségű Társaság vezetői (ügyvezetői) munkakörének betöltésére kiírt pályázatról.

2023.08.30.

 

FILHARMÓNIA MAGYARORSZÁG NONPROFIT KFT.

az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól

szóló 2008. évi XCIX. törvény (a továbbiakban: Emtv.), az előadó-művészeti szervezet vezetőjének választására irányuló pályázati eljárásról és a munkakör betöltésének

szabályairól szóló 155/2017. (VI.15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.rendelet) és a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) előírásainak megfelelően pályázatot hirdet az

Szent István Filharmonikusok Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság

(1145 Budapest, Colombus utca 11.)

vezetői (ügyvezetői) munkakörének betöltésére.

A Szent István Filharmonikusok Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Tulajdonos) 100 %-os tulajdonában lévő, közhasznú nonprofit gazdasági társasága.

Az ügyvezető a Társaságot egyszemélyi felelős vezetőként irányítja.

Feladata:

-            a zenekar működtetése,

-            a Társaság fenntartásában működő Zenekar művészi hagyományainak és kivívott rangjának megfelelően az egyetemes és magyar zeneművészet értékeinek megőrzése, valamint a Zenekar- az ország egész területén és külföldön- legmagasabb szintű képviselete,

-            a művészi alkotómunka feltételeinek javítása és a művészeti értékek létrehozásának, megőrzésének segítése,

-            hazai- és külföldi vendégszereplések szervezése, az együttes munkájának elismerése, zenei értékek létrehozatala és megőrzése, hagyományőrzés, a klasszikus zene megismertetése és népszerűsítése

-            Emtv. alapján a „kiemelt minősítésű zeneművészeti szervezet” besorolás feltételeinek teljesítése

-            az Alapítóval való kapcsolattartás, közreműködés az Alapító kulturális rendezvényein az igények szerint

-            a hatályos jogszabályokban, az intézmény alapító okiratában és szabályzatiban, valamint Szarvas Önkormányzatával kötött közszolgálati szerződésben foglaltaknak megfelelve, az elfogadott költségvetés keretein belül a Zenekar működtetése, irányítása és koordinálása

-            a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetése, a Társaság beszámolójának, mérlegének és vagyonkimutatásának, valamint közhasznúsági mellékletének elkészítése és az Alapító elé terjesztése

-            az üzleti stratégia és az éves üzleti terv kidolgozása, végrehajtás megszervezése és ellenőrzése

-            az Alapító és a felügyelőbizottság részére és kérésére a Társaság ügyeiről felvilágosítás nyújtása, az iratokba való betekintés lehetővé tétele

A Társaság 2023. évi üzleti tervének adatai:

bevételi előirányzat: 836 480 e Ft

ebből állami támogatás: 569 780 e Ft

kiadási előirányzat: 821 075 e Ft

 

A Társaság jelenlegi besorolása: az Emtv. 11. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően: kiemelt előadó-művészeti szervezet.

A fenntartó által meghatározott tartalmi követelmények:

 

-            a hatályos jogszabályokban, az intézmény Alapító Okiratában és szabályzatiban, Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltaknak megfelelve, irányítja és koordinálja az intézményt.

-            a fenntartóval hatékony együttműködés elősegítése

-            a vonatkozó jogszabályok szerint, Alapító által elfogadott költségvetés keretein belül működteti az intézményt

-            az Emtv. alapján a kiemelt minősítésű zenekar besorolás feltételeinek teljesítése,

-            jó kapcsolat ápolása a magyar zenei élet meghatározó szereplőivel és törekvés az eredményes együttműködésre

-            elősegíti a társadalom kulturális és közművelődési célú- ezen belül is elsődlegesen, de nem kizárólagosan a magyar és nemzetközi komolyzenei élet területén jelentkező- közös szükségletek kielégítését,

-            feladata az ország egész területén és külföldön az egyetemes és magyar zeneirodalom szimfonikus, oratórikus, kamarazenei művek bemutatása, magas színvonalú kép-és hangfelvételeket készíttetése, a kortársszerzők és – kiemelten- a magyar szerzők alkotásainak műsorra tűzése, fellépési lehetőség biztosítása a legkiválóbb hazai és sikeres külföldi zeneművészek számára, a legtehetségesebb fiatal művészek pályakezdésének segítése,

-            gyermek, -és ifjúsági korosztálynak szánt hangversenyek szervezése, a fiatalok zenei életre való nevelésében való részvétel erősegítése

-            hazai és magyar vonatkozású kulturális örökség megőrzése és gazdagítása

-            erőforrások optimális kihasználása, a költségvetési egyensúly megőrzése és a rezsicsökkentés végrehajtása érdekében

-            intézmény beágyazottságának, továbbá intézményi kapcsolatainak mélyítése

-            folyamatos törekvés a hangversenyszám és a látogatottság növelésére,

-            közreműködés kulturális rendezvények megvalósításában a fenntartó felkérésére,

-            tevékenyen részvétel a kulturális élet alakításában, országos komolyzenei jellegű kulturális események megvalósításában,

-            folyamatos törekvés a fenntartói és állami támogatások kiegészítésére a pályázati és szponzori források növelésével.

 

/A közhasznú feladatok ellátása a Tulajdonos és a Társaság között érvényben lévő fenntartói szerződés alapján történik. /

A foglalkoztatás jogviszonya és időtartama:

A foglalkoztatás az Emtv. 39. §-a alapján az Mt. vezető állású munkavállalókra vonatkozó rendelkezései és a felek közötti megállapodás szerint, munkaszerződéssel létrejövő legfeljebb 5 évre szóló határozott idejű munkaviszony keretében történik. A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői feladatok ellátására szóló munkaviszony 2024. január 1. napjától

legfeljebb 2028. december 31. napjáig terjedő határozott időtartamra jön létre.

Az ügyvezető munkába lépésének kezdő napja: 2024. január 1.

A vezetői (ügyvezetői) munkakör betöltésének feltételei:

  1.   A Korm. rendelet alapján követelmény:

 

A) Szakirányú felsőfokú végzettség

 

-          Szakirányú felsőfokú végzettségnek minősül a felsőfokú oktatási intézményben szerzett, az intézmény alaptevékenységének megfelelő felsőfokú végzettség és szakképzettség, vagy jogász, vagy közgazdász szakképzettség.

-          Jogász vagy közgazdász szakképzettségű vezető foglalkoztatása esetén a szervezetnél művészeti vezetőt kell foglalkoztatni.

-          Szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség megszerzésének követelménye alól mentesül:

o   a Kossuth-díjban, a Magyar Köztársaság Kiváló Művésze és a Magyar Köztársaság Érdemes Művésze, valamint a Magyarország Kiváló Művésze és Magyarország Érdemes Művésze díjban részesített személy

o   a művészet tudományterületen színházművészet, zeneművészet, tánc- és mozdulatművészet tudományágban tudományos (PhD vagy DLA) fokozatot szerzett személy.

 

B) Szakmai gyakorlat

-          Legalább öt év szakmai gyakorlat valamely előadó-művészeti szervezetnél, a szervezet alaptevékenységének megfelelő és ahhoz közvetlenül kapcsolódó munkakörben, Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony esetében pedig az ilyen munkakörben eltöltött idő, vagy

-          legalább 3 éves vezetői gyakorlat valamely előadó-művészeti szervezetnél vezetői vagy magasabb vezetői munkakörben vagy e feladatkörben munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban eltöltött idő.

  1. Cselekvőképesség.
  2. Büntetlen előélet és nem áll előadó-művészeti intézményben végezhető tevékenység       folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt. 
  3. Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény         alapján vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalása.
  4. Magyar állampolgárság.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

-            legalább egy világnyelv tárgyalási szintű ismerete,

-            nonprofit szférában, közhasznú szervezetnél szerzett vezetői tapasztalat.

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

-            a Társaság szervezetére és működésére vonatkozó koncepciót (szakmai elképzelést, vezetői programot) a Társaság feladatkörének, művészi arculatának figyelembe

vételével,

-            a pályázó személyes motivációját, részletes szakmai önéletrajzát, az eddigi szakmai tevékenysége leírását,

-            marketing, PR elképzeléseket,

-            a szakmai kapcsolatok, együttműködések tervezetét.

 

A pályázathoz csatolni kell:

-            szakmai önéletrajzot,

-            végzettséget igazoló okiratok hitelesített másolatát,

-            szakmai gyakorlat igazolását,

-            állami kitüntetések, díjak felsorolását, az azokhoz csatolt dokumentumok másolatát,

-            három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,

-            nyilatkozatot, hogy az Mt. 211. §-ában szereplő összeférhetetlenség fennáll-e,

-            nyilatkozatot a jogszabály által előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról,

-            nyilatkozatot a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:22. § (4) és

(6) bekezdésében felsorolt kizáró okok fenn nem állásáról,

-            hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázat teljes anyagát az elbírálásban részt vevők megismerhetik,

-            nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez,

-            nyilatkozatot a csatolt dokumentumok valódiságáról,

-            nyilatkozat arról, hogy a pályázatot elbíráló testületi ülésen a pályázó nyílt vagy zárt ülés tartását kéri.

 

A pályázathoz csatolandó dokumentumok egyszeri hiánypótlására a beadási határidőt követő két munkanapon belül van lehetőség.

A pályázók a pályázatok elkészítéséhez pályázati dokumentációt igényelhetnek, amely tartalmazza a Társaság:

-            alapító okiratát,

-            működési alapmutatóit (költségvetési sarokszámok, bemutató- és előadásszámok, látogatottság, dolgozói létszám, létesítményi, technikai és műszaki adatok).

A pályázati dokumentáció a Társaság gazdasági vezetőjénél, Szalóky Zsuzsánál kérhető. Elérhetőségei: szaloky.zsuzsa@zugloifilharmonia.hu; +36 70 420 1492.

Bérezés megállapítása: A munkabér a felek közötti megállapodáson, illetve az Mt. vezető állású munkavállalókra vonatkozó rendelkezésein, és az Emtv. 39/A. § alapján kerül megállapításra.

A pályázati felhívás közzététele: az Kulturális és Innovációs Minisztérium honlapján (közvetlen elérhetőség: https://kormany.hu/dokumentumtar/intezmenyvezetoi-palyazatok).

 

A pályázat benyújtási határidő: a www.kormany.hu oldalon történő közzétételtől számított 30 munkanap.

A pályázat benyújtásának módja: a pályázatot a Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft.-nek címezve (7626 Pécs, Felsővámház utca 52.) 2 példányban (egy eredeti és egy másolat) zárt borítékban, valamint elektronikus úton a palyazat@filharmonia.hu email címre kell benyújtani. A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat az Szent István Filharmonikusok Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatói munkakör betöltésére”.

Az elbírálás határideje és rendje: A pályázat elbírálása és az igazgató megbízása a Korm. rendelet 4-6. §-ában foglalt rendelkezéseknek megfelelően történik. A pályázatokat véleményező szakmai bizottság ülését a benyújtási határidőt követő harminc napon belül szükséges megtartani. A munkakör betöltéséről – a szakmai bizottság véleményét is mérlegelve – a Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója, mint a munkáltatói jogok gyakorlója, a szakmai bizottsági ülést követő 30 napon belül dönt. Döntéshozó fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A döntésről a Tulajdonos értesíti a pályázókat és a döntést a Korm. rendeletben foglaltak szerint közzéteszi.

A pályázati kiírással kapcsolatban további felvilágosítást a Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft.-n belül, dr. Kiss-Balogh Tünde nyújt a +36 72 891 400-as telefonszámon.

Pécs, 2023. 06.14. 

 

                                                                                    Szamosi Szabolcs

                                                                                     ügyvezető igazgató